מספר טלפון


9909000 - 02 שרות לקוחות
9909001 - 02 (פקס) שרות לקוחות
9909004 - 02 הנהלת חשבונות
9909007 - 02 גרפיקה הנהלת חשבונות
9909009 - 02 מפעל גרפיקה הנהלת חשבונות
9909010 - 02 פרלוד נייר בע"מ
9909011 - 02 דקל מוצרי נייר
9909013 - 02 מכירות דקל מוצרי נייר
9909019 - 02 פקס) הנהלה) מכירות דקל מוצרי נייר
9909801 - 02 לשכת ראש העיר
9909802 - 02 לשכת ראש העיר
9909803 - 02 מזכירות לשכת ראש העיר
9909805 - 02 לשכת הגזבר
9909807 - 02 לשכת המנכל
9909809 - 02 לשכת המבקר
9909811 - 02 מרכז המידע
9909813 - 02 לשכת סגנית ראש העיר
9909815 - 02 אגף הנדסה
9909816 - 02 אגף הנדסה
9909819 - 02 אגף חינוך מזכירות
*990982 - 02
9909830 - 02 מנהל רווחה
9909837 - 02 מנגנון העירייה מזכירות
9909840 - 02 איכות הסביבה
9909843 - 02 דוברות ופרסום
9909845 - 02 אגף רווחה
9909848 - 02 לשכת ממונה שפע
9909849 - 02 לשכת הסמנכל
9909944 - 02 מרפד מנגנון העירייה מזכירות
9909945 - 02 מרפד מרפד מנגנון העירייה מזכירות
9909946 - 02 מרפד מרפד מרפד מנגנון העירייה מזכירות
9909949 - 02 תרבות הדיור
9909951 - 02 משרד הקליטה
9909952 - 02 נכסי העירייה
9909966 - 02 גזברות העירייה
9909984 - 02 מטה קליטה
9909987 - 02 שיקום שכונות
9909997 - 02 מוקד עירוני
9909999 - 02 מרכזיה עיריית (פקס) "עירית הדפסה רשתית בע"מ