מספר טלפון


9939310 - 02 ראש המועצה
9939312 - 02 מנכל המועצה
9939313 - 02 שכר מנכל המועצה
9939320 - 02 גזברות שכר מנכל המועצה
9939324 - 02 גביה גזברות שכר מנכל המועצה
9939330 - 02 חינוך גביה גזברות שכר מנכל המועצה
9939333 - 02 שפי חינוך גביה גזברות שכר מנכל המועצה
9939340 - 02 שיפור פני העיר
9939350 - 02 בטחון שיפור פני העיר
9939360 - 02 מהנדס המועצה
9939370 - 02 רווחה מהנדס המועצה
9939373 - 02 חלפ רכש וחרום
9939390 - 02 רכש וחרום
9939393 - 02 אפרתה מועצה מקומית
9939933 - 02 גוש עציון מועצה איזורית