מספר טלפון


5558410 - 03 קופת העיריה
5558414 - 03 ברורי חשבונות
5558417 - 03 לשכת סגן ראש העיר
5558420 - 03 דובר העיריה
5558425 - 03 מנכל העיריה
5558433 - 03 מנהל מח' ההכנסות
5558446 - 03 לשכת סגן ראש העיר
5558451 - 03 סגן מנהל אגף החינוך
5558455 - 03 אגף החינוך
5558458 - 03 המחלקה המשפטית
5558460 - 03 לשכת ממ ראש העיריה
5558466 - 03 גזבר העיריה
5558472 - 03 לשכת סגן ראש העיר
5558489 - 03 ענף לרישום גני ילדים
5558495 - 03 המחלקה לגיל הרך
5558499 - 03 לשכת ראש העיר מר יהושע שגיא
5558506 - 03 מחלקת המים
5558516 - 03 אישורים לטאבו
5558537 - 03 חינוך מבוגרים
5558547 - 03 המוקד העירוני 42 שעות ביממה) בית העירייה)
5558555 - 03 מרכזיה המשרדים הראשיים
5558577 - 03 מחלקת המנגנון
5558606 - 03 (פקס) ברורי חשבונות
5558666 - 03 פקס) לשכת) ראש העיר
5558667 - 03 מוקד עירוני
5558700 - 03 מחלקת המשק והמחסנים
5558756 - 03 המחלקה לנטיעות ונוף
5558777 - 03 שרותי (חירום (מלח פסח