מספר טלפון


5767200 - 03 מנהל האגף
5767215 - 03 מנהל המחלקה
5767217 - 03 קופת תגמולים לשכירים ועצמאיים
*576722 - 03
5767232 - 03 מנהלת האגף
5767238 - 03 גביה קופה הנהלת החשבונות
5767246 - 03 הנהלת החשבונות
5767250 - 03 קופה הנהלת החשבונות
5767255 - 03 מבקר פנים
5767276 - 03 מנהל האגף
5767281 - 03 גביית הלוואות
5767284 - 03 מחלקת ביצוע הלוואות
5767290 - 03 מדור פנסיות משותפת
5767295 - 03 מחלקת פנסית זיקנה
5767296 - 03 ברורים בנושא ניכויים מהגימלאים
5767304 - 03 מדור נכות
5767305 - 03 מדור שאירים
5767306 - 03 מנהלת האגף
5767312 - 03 זכויות חברים
5767313 - 03 זכויות חברים
5767315 - 03 הקפאת זכויות
5767316 - 03 מנהלת האגף
5767318 - 03 דמי גמולים מיחידים
5767319 - 03 מנהל מח' הפסקת חברות
5767324 - 03 הפסקת חברות
5767332 - 03 מידע מוקלט בנושא הפסקת חברות
5767347 - 03 ארגון גימלאי קגמ
5767354 - 03 קרן להשלמת פיצויים
5767369 - 03 (פקס) גימלאים קרן הגימלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ
5767369 - 03 (פקס) מיטבית חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מ
5767777 - 03 חברה מועמדים ג'ובינג