מספר טלפון


6465109 - 03 כח אדם
6465116 - 03 דוברת עדינה כספי
6465123 - 03 בטון טרי הזמנות
6465124 - 03 בטון טרי הזמנות
6465154 - 03 מכון (התקנים הישראלי (מת"י
6465154 - 03 מרכז ישראלי לאבזרי מים
6465192 - 03 ספריה מכירת תקנים
6465283 - 03 מערכים 'מח זהב
6465501 - 03 פיתוח לומדות ןמולטימדיה
6465573 - 03 תלם תקשוב ללימוד מרחוק
6465584 - 03 היחידה לשיווק ולתיאום אסטרטגי
6465589 - 03 ייעוץ אקדמי והדרכה בלמידה