מספר טלפון


9113000 - 03 נס מטח בע"מ
9113100 - 03 מכללת ראשון
9113994 - 03 זקנה ושאירים