מספר טלפון


9539033 - 04 זייד זייד אלכסנדר
9539054 - 04 פקס) זייד מחלקת) בנקאות פרטית זייד אלכסנדר
9539055 - 04 פקס) זייד) מחלקת עסקים זייד אלכסנדר
9539201 - 04 שירותי רווחה
9539202 - 04 גזבר המועצה
9539204 - 04 ראש המועצה
9539206 - 04 מנכל המועצה
9539208 - 04 המחלקה לחינוך
9539209 - 04 מים ביוב ניקוז
9539210 - 04 מהנדס המועצה
9539215 - 04 מדור גביה לברור בנושא מים וביוב
9539226 - 04 מדור גביה לברור בנושא ארנונה
9539232 - 04 קרית טבעון משרד האגודה
9539232 - 04 אגודה למען הקשיש
9539234 - 04 רווחה שירותי
9539235 - 04 קצינת ביקור סדיר
9539236 - 04 גביה לברור בנושא ארנונה מדור
9539239 - 04 חזות הקריה מוקד המועצה
*953924 - 04
9539250 - 04 לבנין עיר הועדה
9539255 - 04 הנהלת חשבונות
9539256 - 04 קרית טבעון מועצה מקומית
9539256 - 04 נציב פניות הציבור ואגודה לתרבות הדיור
9539257 - 04 בינוי מדור
9539258 - 04 מדור בינוי
9539267 - 04 קבט המועצה
9539277 - 04 פיקוח ותברואה
9539284 - 04 גני ילדים
9539285 - 04 הועדה לבנין עיר
9539292 - 04 קרית טבעון מועצה מקומית מרכזיה
9539444 - 04 קריית טבעון מרכז מסחרי