מספר טלפון


7759100 - 09 טי סי פתרונות תקשורת בע"מ
7759101 - 09 טי סי פתרונות תקשורת בע"מ
7759500 - 09 איכות הסביבה
7759504 - 09 גנים ונוף
7759507 - 09 שלוט תרבות הדיור
7759508 - 09 פקס) גנים) ונוף
7759510 - 09 גביה קבלת קהל
7759511 - 09 פקס) מוקד) עירוני
7759518 - 09 אכיפה גביה קבלת קהל
7759519 - 09 אכיפה אכיפה גביה קבלת קהל
7759520 - 09 אכיפה אכיפה אכיפה גביה קבלת קהל
7759522 - 09 מנהל מחלקת גביה
7759525 - 09 פקס) מנהל) מחלקת גביה
7759528 - 09 ספקים פקס) גזברות) גזברות אכיפה אכיפה אכיפה גביה קבלת קהל
7759535 - 09 פקס) גזברות) גזברות אכיפה אכיפה אכיפה גביה קבלת קהל
7759539 - 09 תרבות תורנית
*775954 - 09
7759550 - 09 גזברות אכיפה אכיפה אכיפה גביה קבלת קהל
7759556 - 09 פקס) משק) משק מחלקה וטרינרית
7759557 - 09 פניות הציבור
7759560 - 09 פקס) פניות) הציבור
7759564 - 09 סגן ראש העיר פנחס דאום
7759565 - 09 פקס) שלוט) תרבות הדיור
7759566 - 09 דובר העירייה
7759568 - 09 פקס) משאבי) אנוש
7759569 - 09 פקס) סגן) ראש העיר פנחס דאום
7759570 - 09 פקס) יועץ) ראש העיר
7759571 - 09 משרד הפנים
7759572 - 09 משאבי אנוש
7759575 - 09 פקס) סגן) ראש העיר משה ארז
7759576 - 09 פקס) משרד) הפנים
7759577 - 09 פקס) דובר) העירייה
7759580 - 09 פקס) לשכת) ראש העיר
7759588 - 09 לשכת ראש העיר
7759590 - 09 מחלקה וטרינרית
7759595 - 09 מרכזייה עיריית הוד השרון
7759596 - 09 (פקס) המחלקה לשירותים חברתיים ככר מגדיאל
7759600 - 09 פקס) מבקר) העירייה
7759606 - 09 פקס) ספורט) ספורט פקס) מבקר) העירייה
7759610 - 09 אחזקת מוסדות
7759611 - 09 פקס) מחלקת) חינוך
7759613 - 09 ספורט פקס) מבקר) העירייה
7759615 - 09 תרבות ונוער
7759616 - 09 פקס) אחזקת) מוסדות
7759620 - 09 מבקר העירייה
7759622 - 09 פקס) תרבות) ונוער
7759633 - 09 מחלקת חינוך
7759636 - 09 מדור גני ילדים
7759644 - 09 הנהלת הוועדה
7759646 - 09 פיקוח בניה
7759653 - 09 'מח מים
7759654 - 09 'מח אגרות פתוח ונכסים
7759659 - 09 'מח הנדסה
*775966 - 09
*775967 - 09