מספר טלפון


2773480 - 02 אליאס שפיק אליאס דעיס
2773481 - 02 ג'מאל סאבא עיסא אבו סעדה
2773483 - 02 עיסא אליאס עיסא מצלח
2773484 - 02 חנא קסטה אסנכנדר ח'ורי
2773485 - 02 ת'ופיק אלראעי אליאס אבו עיטה
2773486 - 02 רימא ודיע ח'ליל אלית'ים
2773487 - 02 אליאס שכרי אליאס אלטויל
2773488 - 02 ראג'י חנא אליאס קמציה
2773489 - 02 מאזן ח'צ'ר מחמד ג'בראן