מספר טלפון


5377060 - 02 חנות ירקות כהן גדעון חנות ירקות
5377060 - 02 כהן גדעון חנות ירקות
5377061 - 02 כהן מאיר יצחק
5377062 - 02 ישיבת שערי מאיר
5377063 - 02 עונג שבת פיצוחים אליאס יוסף
5377063 - 02 פיצוחי עונג שבת עונג שבת פיצוחים אליאס יוסף
5377064 - 02 אהרון יוסי
5377065 - 02 פרידמן נתן
5377067 - 02 זוננפלד צביה
5377068 - 02 סגל יעקב