מספר טלפון


5814610 - 02 בן הר יהודה ויעל
5814612 - 02 רוט אברהם וברכה
5814613 - 02 גוטליב צבי
5814614 - 02 נתנצק יהודה
5814615 - 02 פרקל מירה
5814616 - 02 סיאם יוסף
5814617 - 02 אליאס משה ורחל
5814619 - 02 גנץ אברהם ופרידה