מספר טלפון


5388140 - 03 מחלקת חינוך
5388141 - 03 עובדים ועד
5388141 - 03 בטחון
5388142 - 03 מדור גני ילדים
5388143 - 03 המדור לביקור סדיר
5388144 - 03 ביטוח מדור שכר
5388147 - 03 מוסדות חינו' חברת
5388149 - 03 מדור שכר