מספר טלפון


5798840 - 03 משה ואלה אברמוביד
5798841 - 03 קסטלניץ מרדכי ושרה
5798842 - 03 קורח מלכה
5798843 - 03 קליין יהושע וציפורה
5798845 - 03 סמינר בית יעקב
5798849 - 03 פרידמן יחזקאל מרכז הצמר והסריגה