מספר טלפון


8463101 - 04 מחסן ביצים
8463104 - 04 מרכז הפצה ב ע ד מילועוף
8463113 - 04 מרכז הפצה חיפה משאבי אנוש
8463115 - 04 מרכז הפצה חיפה משאבי אנוש
8463116 - 04 הנהלה 'יח ארצית לאחזקה משק ותקשורת
8463118 - 04 'יח ארצית לאחזקה משק ותקשורת
8463119 - 04 'יח ארצית לאחזקה משק ותקשורת
8463140 - 04 מחסן הנהלה 'יח ארצית לאחזקה משק ותקשורת
8463311 - 04 המרחב הנהלת
8463482 - 04 מחלקת רכב