מספר טלפון


5275642 - 050 רושדי חלמי חנדקלו
5275643 - 050 חסן מוסא
5275649 - 050 נילי בר חמא