מספר טלפון


6371601 - 08 חיים נעמה ושמואל
6371602 - 08 הגלישה אילת מרכז
6371602 - 08 מרכז מרכוס תמר
6371604 - 08 רמות אדום
6371605 - 08 הליכוד תנועה לאומית ליברלית
6371607 - 08 יוסף אבוחצירה
6371608 - 08 חכם אברהם