מספר טלפון


9945170 - 08 חודוס פאינה
9945172 - 08 דדון משה והדס
9945173 - 08 מרכז גביה ממוחשבת בע"מ
9945174 - 08 קנפו שלום
9945175 - 08 פרטיק מנחם
9945176 - 08 חלא ראובן
9945177 - 08 גמליאל זוהר ורחל
9945178 - 08 עלוש נעמן