441il.com


מספר טלפון


***5000 - 02
***5001 - 02
***5002 - 02
***5003 - 02
***5005 - 02
***5006 - 02
***5007 - 02
***5008 - 02
***5009 - 02
5010222 - 02 לעניני משפחה בית משפט
***5011 - 02
5013333 - 02 ג'רוזלם גולד
5013333 - 02 ג'רוזלם גולד מלון
5013344 - 02 (פקס) ג'רוזלם גולד מלון
5013354 - 02 טל להזמנות
5013800 - 02 ערוץ גביה מחלקת הגביה מחוז ירושלים והדרום בית יואל
5015500 - 02 רשות השידור יו"ר
5015501 - 02 יור רשות השידור
5015520 - 02 הרשות דובר
5015522 - 02 דובר הרשות
5015555 - 02 הנהלת רשות השידור מרכזיה
5016200 - 02 פרזות חברה ממשלתית עירונית לשכון בע"מ
5016250 - 02 פקס) ראשי) פרזות חברה ממשלתית עירונית לשכון בע"מ
5016251 - 02 פקס) איכלוס) פקס) ראשי) פרזות חברה ממשלתית עירונית לשכון בע"מ
5017444 - 02 רוממה רגב גבעת שפירא
5017555 - 02 רוקח מכון
5018888 - 02 ברייטמן אלמגור משרד רואה חשבון