441il.com


מספר טלפון


5881004 - 02 רכז דת ומסורת
5881007 - 02 מרכז לחקר לשונות
5881007 - 02 לימודי תעודה בלשון
*588101 - 02
*588102 - 02
5881031 - 02 מזכירות אקדמית
5881037 - 02 הוצאה לאור
5881038 - 02 הנהלת חשבונות
5881044 - 02 דיקן משנה
5881045 - 02 דיקן הפקולטה למדעי החברה
5881047 - 02 הוראה ותלמידים מזכירות
5881058 - 02 רכזת ראש המחלקה
5881062 - 02 ראש המחלקה
5881065 - 02 מזכירות תלמידים
5881071 - 02 מנהל
5881072 - 02 כיתת מחשבים
5881072 - 02 כיתת מחשבים מדעי הרוח
5881077 - 02 קבלת קהל
5881081 - 02 כח אדם אקדמי
5881087 - 02 תחבורה מעבדת
5881091 - 02 מעבדת תחבורה
5881092 - 02 עוזרים מורים
5881095 - 02 תואר ראשון
5881096 - 02 מזכירות רכז ראש המחלקה
5881097 - 02 מרכז תמיכה
5881100 - 02 מדיה פסיכולוגיה ויחבל
5881114 - 02 מדור בוגרים
5881115 - 02 מנהל ביהס למדיניות ציבורית
5881122 - 02 דיקן
5881123 - 02 השאלה בין ספרייתית
5881124 - 02 סוציולוגיה מדע המדינה
5881124 - 02 גאוגרפיה וקומוניקציה
5881126 - 02 מזכירות רכז ראש המחלקה
5881129 - 02 פרסומי אקדמון ואוניברסיטה
5881130 - 02 ראש המחלקה
5881131 - 02 מזכירות
5881133 - 02 מינהל ומיחשוב
5881134 - 02 דלפק דלפק מנהלת מדיה פסיכולוגיה ויחבל
5881139 - 02 מזכירות סגנית מנהלת
5881145 - 02 מעבדת ממג
5881145 - 02 מעבדה למטאורולוגיה סינופטית
5881150 - 02 מרכז אוניברסיטאי למולטימדיה מנהל אקדמי
5881152 - 02 מערכת כתב העת משפטים
5881153 - 02 מדע המדינה
5881153 - 02 פסיכולוגיה ויחבל
5881156 - 02 מרכז לזכויות
5881162 - 02 מזכירות מורים
5881163 - 02 מזכירות רכזת ראש המחלקה
5881164 - 02 מורי תכנות
5881164 - 02 עוזר מנהל לענייני תנועה וחניה
5881165 - 02 חדר מחשבים
5881166 - 02 מורים מן החוץ
5881170 - 02 מאגר נתונים
5881177 - 02 פאלק מכון
5881179 - 02 חדר חדר רפאות
*588118 - 02
*588119 - 02
*588120 - 02
*588121 - 02
*588122 - 02
*588123 - 02
*588125 - 02
*588127 - 02
*588128 - 02
*588129 - 02
*588130 - 02
*588131 - 02
*588132 - 02
*588133 - 02
*588134 - 02
*588135 - 02
*588136 - 02
*588137 - 02
*588138 - 02
*588139 - 02
*588140 - 02
*588141 - 02
*588143 - 02
*588144 - 02
*588145 - 02
*588146 - 02
*588147 - 02
*588148 - 02
*588149 - 02
*588150 - 02
*588151 - 02
*588152 - 02
*588153 - 02
*588154 - 02
*588155 - 02
*588156 - 02
*588157 - 02
*588158 - 02
*588159 - 02
*588160 - 02
*588161 - 02
*588162 - 02
*588163 - 02
*588164 - 02
*588166 - 02
*588170 - 02
*588171 - 02
*588172 - 02
*588174 - 02
*588177 - 02
*588178 - 02
*588182 - 02
*588183 - 02
*588185 - 02
*588187 - 02
*588188 - 02
*588189 - 02
*588190 - 02
*588191 - 02
*588192 - 02
*588194 - 02
*588199 - 02