441il.com


מספר טלפון


*588300 - 02
*588301 - 02
5883025 - 02 מנהל מרכז שטורמן לפסיכולוגיה
5883027 - 02 מרכז שטורמן לפסיכולוגיה
5883027 - 02 מזכירות מנהל מרכז שטורמן לפסיכולוגיה
5883032 - 02 מרכז סילברט לחקר ישראל
5883032 - 02 מרכז שיין לסוציולוגיה
5883039 - 02 ראש המחלקה
5883046 - 02 תקשורת ועיתונאות
5883046 - 02 מזכירות ראש המחלקה
5883047 - 02 חדר מחקר סטטיסטיקה
5883047 - 02 מזכירות ראש המחלקה
5883048 - 02 סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
5883048 - 02 מזכירות רכזת ראש המחלקה
5883050 - 02 מזכירות תלמידים
5883054 - 02 מנהל אחזקה ותפעול מעונות
5883058 - 02 רכז ראש המחלקה
5883059 - 02 ראש המחלקה
5883060 - 02 מדע המדינה
5883061 - 02 יחסים בין לאומיים
5883065 - 02 רכזת ראש המחלקה
5883066 - 02 כלכלה מאגר נתונים
5883067 - 02 מזכירות תלמידים
5883069 - 02 כח אדם אקדמי
*588307 - 02
5883098 - 02 מיחשוב מיחשוב כספים יחידת בת
5883100 - 02 מנהל מכון פאלק למחקר כלכלי בישראל
5883114 - 02 קיימרט לשיווק מרכז
5883117 - 02 מנהל תוכנית מוסמך בניהול אסטרטגי
5883121 - 02 מחשבים מעבדת
5883122 - 02 מעבדת מחשבים
5883123 - 02 מורי מתמטיקה
5883128 - 02 ספרנית מעבדת מחשבים
5883130 - 02 מכון פאלק למחקר כלכלי בישראל
5883130 - 02 מזכירות מינהלה וכספים
5883130 - 02 מכון למחקר כלכלי בישראל ע"ש מוריס פאלק
5883132 - 02 עריכה ומולות
5883150 - 02 ראש המחלקה
5883167 - 02 מינהלה וכספים
5883175 - 02 ספרייה מזכירות מרכז מיירוק לחקר רוסיה
5883180 - 02 מרכז מיירוק לחקר רוסיה
5883180 - 02 מזכירות מרכז מיירוק לחקר רוסיה
5883183 - 02 תכנית לימודים מתקדמים
5883184 - 02 מזכירות תכנית לימודים מתקדמים
5883191 - 02 גינון טקסים חצר והובלות
5883192 - 02 חדר להחזרת בחינות
5883198 - 02 מזכירות מתאמת פרוייקטים ופיתוח
5883204 - 02 מזכירות מזכירות רכז דת ומסורת
5883210 - 02 מכון סמארט לקומוניקציה
5883221 - 02 מנהלת הפקות
5883224 - 02 חשבות כח מזכירות לענייני הוראה
5883229 - 02 מנהלת היחידה
*588323 - 02
5883245 - 02 ראש המחלקה
5883247 - 02 מורי מתמטיקה
*588328 - 02
*588331 - 02
*588333 - 02
*588334 - 02
*588335 - 02
*588336 - 02
*588337 - 02
*588338 - 02
*588339 - 02
*588341 - 02
*588342 - 02
*588343 - 02
*588344 - 02
*588345 - 02
*588346 - 02
*588347 - 02
*588348 - 02
*588349 - 02
*588350 - 02
*588351 - 02
*588353 - 02
*588355 - 02
*588356 - 02
*588357 - 02
*588358 - 02
*588360 - 02
*588361 - 02
*588363 - 02
*588364 - 02
*588365 - 02
*588367 - 02
*588368 - 02
*588369 - 02
*588370 - 02
*588371 - 02
*588372 - 02
*588373 - 02
*588374 - 02
*588375 - 02
*588376 - 02
*588377 - 02
*588378 - 02
*588380 - 02
*588381 - 02
*588382 - 02
*588385 - 02
*588386 - 02
*588387 - 02
*588388 - 02
*588389 - 02
*588390 - 02
*588392 - 02
*588393 - 02
*588394 - 02
*588395 - 02
*588396 - 02
*588398 - 02