441il.com


מספר טלפון


5888000 - 02 מחלקת בטחון
5888100 - 02 לשכת ראש העיר
5888106 - 02 סגן ראש העיר וממ הרב מאיר
5888108 - 02 סגן ראש העיר הרב עקיבא אוביץ
5888109 - 02 מנכל העירייה הרב מאיר הירשמן
5888111 - 02 עיריית ביתר עילית
5888113 - 02 סגן ראש העיר הרב שלמה
5888115 - 02 סגן ראש העיר הרב יוסף שטרית
5888121 - 02 גזבר העירייה הרב יהושע פולק
5888123 - 02 (פקס) לשכת ראש העיר
5888124 - 02 גביה סגן הגזבר הרב יצחק וענונו
5888131 - 02 (פקס) מחלקת חינוך
5888140 - 02 מחלקת הנדסה
5888147 - 02 סגן הגזבר הרב יצחק וענונו
5888150 - 02 מחלקת חינוך
5888160 - 02 מחלקת תרבות
5888222 - 02 גמאטרוניק בע"מ תעשיות אלקטרוניקה
5888251 - 02 אליהו אתי
5888500 - 02 בנטר בע"מ
5888600 - 02 בשן מערכות בע"מ
5888604 - 02 מטריקס בע"מ חטיבת המחקר
5888604 - 02 פורסופט פתרונות אי אר פי בע"מ
5888670 - 02 פורסיד חברת
5888670 - 02 חברת פורסיד פורסיד
5888811 - 02 אי בי אם ישראל בע"מ
5888811 - 02 י ב מ ישראל בע"מ סניף ירושלים
5888999 - 02 מחלקת רווחה