מספר טלפון


6402402 - 02 לשכת מוקד חרום חייג
6402406 - 02 מדור מניעת דלקות
6402407 - 02 מדור טכני
6402409 - 02 מדור מבצעים
6402410 - 02 מדור אפסנאות
6402411 - 02 מדור מינהל כספים
6402413 - 02 מדור חקירות
6402414 - 02 מדור הדרכה
6402444 - 02 מפקדת מכבי אש
6402444 - 02 מפקדת השרות
6402555 - 02 סינגור קהילתי
6402666 - 02 גונן ו