441il.com


מספר טלפון


5113202 - 03 מרכז פדגוגי
5113206 - 03 ארגון יד לזולת וקופת גמח אור המאיר
5113206 - 03 הסתדרות בנות אגוי ובתיה
5113209 - 03 מרכז השתלמות ארצי בית המורה
5113210 - 03 בית ספר תיכון מקצועי
5113232 - 03 בנות אגודת ישראל
5113232 - 03 סמינר "בית יעקב" למורות וגננות ע"ש שרנסקי
5113232 - 03 קרית בית יעקב עש שרנסקי
5113311 - 03 אייר חברת תעופה מח' הזמנות טאואר
5113311 - 03 הנהלה ת"א
5113322 - 03 מח' שרות לקוחות ת"א
5113324 - 03 חשבונות הנהלת
5113328 - 03 מח' דיילים ת"א
5113329 - 03 מח' כרטוס ת"א
5113535 - 03 אופקים נסיעות ותיירות 9791 בע"מ
5113636 - 03 ישרוטל טאוואר
5113636 - 03 ישרוטל טאואר מלון
5113666 - 03 'פקס'