441il.com


מספר טלפון


5115110 - 03 נתיבי אוויר אוסטריים מרכזיה
5115111 - 03 'מח הזמנות
5115112 - 03 כירטוס מחירים
5115113 - 03 סידורי קרקע
5115114 - 03 'מח חשבונות
5115115 - 03 הנהלה נתיבי אוויר אוסטריים מרכזיה
5115353 - 03 חברה לביטוח בע"מ מרכזיה נגה
5115555 - 03 יוסי טורס נתיבי חופשה בע"מ
5115703 - 03 קרנות ההשתלמות לעובדי הוראה
5115704 - 03 קרן השתלמות למורים וגננות
5115705 - 03 תגמולים קופת
5115706 - 03 מחלקת קופות גמל מדור בירורים
5115707 - 03 מחלקת קופות גמל מדור בירורים
5115708 - 03 מחלקת קופות גמל מדור בירורים
5115750 - 03 מחלקת הדרכה
5115777 - 03 משאבי אנוש
5115885 - 03 (פקס) בית תעשיינים
5115888 - 03 בית תעשיינים