441il.com


מספר טלפון


5128444 - 03 המישלמה יפו
5128503 - 03 גזברות השתלמויות מורים
5128509 - 03 השתלמויות מורים
5128530 - 03 גזברות
5128531 - 03 השתלמויות מורים
5128536 - 03 'מח רישום
5128540 - 03 'מח רישום
5128546 - 03 גזברות גזברות השתלמויות מורים
5128550 - 03 השתלמויות מורים
5128555 - 03 מכללת תלפיות ממד להכשרת עובדי חינוך והוראה
5128555 - 03 תלפיות המכללה הממד להכשרת עובדי חינוך והוראה
5128555 - 03 מכללת "תלפיות" המכללה הממ"ד להכשרת עובדי חינוך והוראה
5128570 - 03 (פקס) תל נורדאו יסודי
5128570 - 03 פקס) תלפיות) גזברות גזברות השתלמויות מורים
5128666 - 03 "מרבד מרכז בדיקת מבחני הבגרות
5128700 - 03 לשכת שער יפו
5128707 - 03 שער יפו