441il.com


מספר טלפון


5143111 - 03 ביאליק בזל פקס) ארלוזורוב) ארלוזורוב פקס) אלנבי) אלנבי איינשטין מרכז הדרכה
5143155 - 03 פקס) ביאליק) ביאליק בזל פקס) ארלוזורוב) ארלוזורוב פקס) אלנבי) אלנבי איינשטין מרכז הדרכה
5143509 - 03 מינהלת אגף הכספים
5143518 - 03 משאבי אנוש
5143521 - 03 מינהלת אגף ארגון ומינהל
5143525 - 03 הנהלת הרשת
5143530 - 03 'מח גביה
5143535 - 03 מרכזיה מכבי שירותי בריאות
5143535 - 03 מרכז והמשרד הראשי
5143544 - 03 'מח הנהח
5143561 - 03 'מח תמחיר תקציב
5143582 - 03 מדור ביטוחים
5143585 - 03 בקרת חשבונות רופאים
5143612 - 03 מערכות מידע
5143629 - 03 הדרכה משאבי אנוש
5143635 - 03 מיחשוב מרכז תמיכה
5143640 - 03 (פקס) מרכז והמשרד הראשי
5143715 - 03 'מח גזברות
5143738 - 03 עמית "הסתדרות עובדים מכבי
5143809 - 03 שיווק דוברות פקס) פניות) הציבור
5143819 - 03 (פקס) הנהלת הרשת
5143822 - 03 פקס) פניות) הציבור
5143826 - 03 עמית "הסתדרות עובדים מכבי
5143878 - 03 'מח שכר ותשלומים
5143971 - 03 דוברות פקס) פניות) הציבור
5143999 - 03 מידע מוקד