441il.com


מספר טלפון


5195010 - 03 "דנאל ניתוחים פלסטיים בע"מ
5195050 - 03 משרדי ההנהלה
5195101 - 03 מזרח הרחוק דרום מזרח אפריקה שווק ומכירות
5195104 - 03 ומכירות אירופה ים תיכון שווק
5195106 - 03 דרום אמריקה מערב אפריקה שווק ומכירות
5195107 - 03 ומכירות צפון אמריקה שווק
5195110 - 03 מידע לקוחות מרכז
5195111 - 03 חב' השייט הישראלית בע"מ צים
5195202 - 03 כימיה משרד ת"א כור
5195202 - 03 מזון בע"מ כור
5195288 - 03 (פקס) 'מח הנהח
5195371 - 03 חגיי בע"מ כור
5195474 - 03 תשלומים לספקים וקבלנים
5195492 - 03 נכסי אזורים בע"מ
5195493 - 03 נכסי אזורים בע"מ
5195555 - 03 סוכנויות ושרותים בע"מ דלק
5195961 - 03 ניירות ער' מח'