441il.com


מספר טלפון


5217005 - 03 מחלקה לרישוי הבנייה
5217009 - 03 מחלקה לפיקוח על הבנייה
5217020 - 03 מבצעים ותפקידים מיוחדים
5217024 - 03 אדריכל מינהל ההנדסה
5217030 - 03 יחידת התביעות מחלק פלילית בלבד
5217045 - 03 מחלקה לתעוד ובקרה
5217057 - 03 מחלקת תכנון ארוך טווח
5217063 - 03 מחלקת דרכים
5217079 - 03 צוות מרכז
5217081 - 03 מחלקת ביוב ותיעול
5217086 - 03 צוות מחלקת שירותי בניין עיר
5217091 - 03 המחלקה לתאום תשתיות לא שייך למינהל ההנדסה
5217098 - 03 אגף עבודות ציבוריות
5217100 - 03 מדור מבנים מסוכנים
5217108 - 03 מחלקת גנים ונוף
5217121 - 03 גינזך (טכני (ארכיב
5217124 - 03 לחשבונות וכספים מחלקה
5217125 - 03 אגף לרישוי ופיקוח על הבנייה
5217138 - 03 מחלקת המדידות
5217143 - 03 המדידות מחלקת
5217146 - 03 מחלקת תכנון שוטף
5217154 - 03 צוות צפון
5217162 - 03 אגף לתיכנון ובניין עיר
5217167 - 03 צוות מזרח
5217185 - 03 מחלקה לביקורת עסקים
5217191 - 03 מחלקה לרישוי עסקים
5217194 - 03 אגף לרישוי עסקים
5217201 - 03 אגף מבני ציבור
5217207 - 03 מחלקה לתמחיר ומכרזים
5217221 - 03 מחלקה לתכנון מבני ציבור
5217244 - 03 מחלקת תכנון
5217250 - 03 מחלקת הביוב
5217267 - 03 מחלקת הביוב
5217270 - 03 אגף התנועה
5217282 - 03 מחלקת תכנון
5217292 - 03 מחלקה לביצוע ואחזקת מבני ציבור
5217314 - 03 מרכז בקרת הרמזורים
5217320 - 03 מינהל בינוי ותשתית מנהל
5217322 - 03 מנהל מינהל בינוי ותשתית
5217336 - 03 אגף המים
5217437 - 03 אדריכל מינהל ההנדסה
5217521 - 03 מחלקת שירותי בניין עיר
5217560 - 03 מרכז שליטה ופיקוח
5217761 - 03 ענב לתרבות 'פקס' מרכז
5217763 - 03 הנהלה מרכז עינב לתרבות קופה
5217766 - 03 מרכז עינב לתרבות קופה
5217766 - 03 מרכז עינב לתרבות קופה
5217777 - 03 מוקד מיוחד לנכים שחנייתם הפרטית נחסמה