441il.com


מספר טלפון


5485122 - 03 תעש (תעשיה צבאית)
5485149 - 03 ס ר מינהלת העברת מפעלים
5485151 - 03 ר מינהלת העברת מפעלים
5485160 - 03 נסיעות חול
5485212 - 03 גזברות ומידע לספקים
5485228 - 03 משאבי אנוש
5485265 - 03 כספים והנהח
5485340 - 03 שיווק כספים והנהח
5485345 - 03 סגן היועץ המשפטי
5485352 - 03 ר תחום איכות הסביבה
5485353 - 03 היועץ המשפטי
5485353 - 03 לשכת יעוץ משפטי
5485354 - 03 ר מינהל הבטיחות
5485406 - 03 שינוע חול
5485418 - 03 מנהל הכספים
5485430 - 03 מנהל היח לטיפול במקרקעין
5485431 - 03 מנהל הנכסים
5485504 - 03 משנה למנכל לכספים ובקרה
5485533 - 03 חשב התעש
5485554 - 03 מבקר החברה
5485555 - 03 סגן מנהל אגף הביקורת
5485560 - 03 מנהל מפעל סלבין
5485562 - 03 משאבי אנוש
5485650 - 03 משנה למנכל למופ ותאט
5485652 - 03 מזכירות משנה למנכל למופ ותאט
5485690 - 03 מנהל מפעל כספים שיווק משאבי אנוש
5485724 - 03 תכנון וארגון
5485736 - 03 כספים שיווק משאבי אנוש
5485790 - 03 שיווק משאבי אנוש
5485802 - 03 ר מינהל שירותים לוגיסטיים
5485822 - 03 ר מינהל שירותים לוגיסטיים
5485978 - 03 לשכת מנכל התעשיה הצבאית