441il.com


מספר טלפון


5776000 - 03 עקיבא טורס בע"מ
5776115 - 03 פיקוח על הבנייה
5776201 - 03 'מח מים
5776210 - 03 ארנונה 'מח מים
5776287 - 03 תברואה פסולת כללית
5776289 - 03 תברואה פסולת כללית
5776303 - 03 'מח תנועה
5776304 - 03 'מח שירותי חירום
5776321 - 03 ביוב ארנונה 'מח מים
5776356 - 03 בני ברק
5776357 - 03 האגף לשירותים חברתיים המדור הקהילתי
5776394 - 03 בית המשפט העירוני
5776397 - 03 מחסני העיריה
5776410 - 03 מחלקת הרווחה
5776452 - 03 היחידה לטיפול ושיקום נפגעי סמים המדור לעבודה קהילתית
5776454 - 03 היחידה לטיפול ושיקום נפגעי סמים המדור לעבודה קהילתית
5776470 - 03 מסק בני ברק
5776526 - 03 לשכת סגן ראש העיר הרב עמרם אבגי
5776534 - 03 אברהם טננבוים מזכיר העיריה ודוברה
5776544 - 03 גזברות העירייה
5776555 - 03 המשרדים הראשיים
5776560 - 03 אגף תשתיות ופיתוח
5776561 - 03 תשתיות ופיתוח אגף
5776564 - 03 לשכת סגן ראש העיר יעקב סולר
5776578 - 03 'מח ההנדסה
5776579 - 03 הנדסה 'מח ההנדסה
5776588 - 03 'מח משפטית
5776590 - 03 אגף הכנסות
5776666 - 03 סוכניות בטוח 1977 בע"מ שחם
5776734 - 03 אס טי אס מערכות תוכנה (3991) בע"מ
5776740 - 03 נ ו מסכי העתיד
5776746 - 03 העתיד בע"מ מסכי
5776777 - 03 תעשיות בע"מ מר ח
5776800 - 03 ראקום אלקטרוניקה בע"מ
5776868 - 03 אורפק בע"מ
5776900 - 03 ברכת הארץ בע"מ