441il.com


מספר טלפון


6404030 - 03 קול האוניברסיטה הפתוחה
6404040 - 03 מוקד הפניות והמידע
6404401 - 03 מנכל גני התערוכה מרכז הירידים בישראל בע"מ חב' לתערוכות וקונג
6404401 - 03 מרכז (הירידים בישראל (גני התערוכה
6404402 - 03 חשב מנכל גני התערוכה מרכז הירידים בישראל בע"מ חב' לתערוכות וקונג
6404409 - 03 מנהל השטח
6404415 - 03 מחלקת שיווק
6404416 - 03 הנהלת חשבונות
6404417 - 03 הנהלת חשבונות
6404418 - 03 הנהלת חשבונות
6404419 - 03 הנהלת חשבונות
6404423 - 03 מנהל כח אדם
*640444 - 03
6404451 - 03 מחלקת שיווק
6404491 - 03 מרכז הקונגרסים
6404491 - 03 מרכז הקונגרסים
6404493 - 03 מנהל הפקה ולוגיסטיקה
6404555 - 03 מוקד טלפוני לתרומות דם לאלי אלקובי עמותת מאבק לחיים