441il.com


מספר טלפון


6406008 - 03 היחידה לציוד בין מחלקתי
6406030 - 03 'פקס'
6406039 - 03 יעץ והדרכה
6406044 - 03 מדור רכש ספרים וכתבי עת
6406045 - 03 החוג לתיכנון לימודים והוראה
6406053 - 03 עוזרת למשנה המנהלי לענייני תלמידים
6406081 - 03 מדור מידע
6406124 - 03 לשכת יור הועד המנהל
6406151 - 03 מזכירות קבלה
6406175 - 03 מזכירות והנהלה
6406185 - 03 התכנית ללימודי ביטחון
6406197 - 03 פרסום הוקרת התורם
6406199 - 03 ארהב קנדה ומזכירת חבר הנאמנים
6406222 - 03 מערך מיחשוב בין ספרייתי
6406244 - 03 קרנות פנים
6406245 - 03 מתאם מערכות מידע
6406312 - 03 תכנית קלוג
6406330 - 03 'פקס'
6406333 - 03 מזכירות קבלה ופטורים
6406367 - 03 רבעון זמנים
6406372 - 03 המחלקה לנוירוביוכימיה
6406401 - 03 אגודת ידידי אוניברסיטת ת"א
6406401 - 03 אגודת ידידי אוניברסיטת תל אביב בישראל
6406402 - 03 מנהל הבית
6406403 - 03 מינהלת הספריה מזכירות והנהח
6406561 - 03 מכון פרס לדיפלומטיה ושיתוף פעולה אזורי
6406747 - 03 מידע מדור
6406758 - 03 קובל בעניני משמעת סטודנטים
6406762 - 03 מרכז תמי שטיינמץ למחקרי שלום
6406762 - 03 מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום
6406817 - 03 ביהס לממשל
6406820 - 03 מחסן דנטלי
6406840 - 03 היחידה לביואינפורמטיקה
6406853 - 03 התכנית לפסיכותרפיה ביהס ללימודי המשך ברפואה
6406854 - 03 מזכירות ביהס לניהול הייטק
6406888 - 03 אמבסדור טורס אוניברסיטת ת"א
6406889 - 03 (פקס) אמבסדור טורס אוניברסיטת ת"א
6406937 - 03 מנהלת השאלה השאלה ספריה בית הספר לחינוך
6406944 - 03 היחידה למולטימדיה
6406973 - 03 הספריה המוסיקלית עש גרינשטיין
6406996 - 03 החוג לקרדיולוגיה
6406996 - 03 החוג לרפואה פנימית