441il.com


מספר טלפון


6408000 - 03 בית התפוצות ק האוניברסיטה
6408018 - 03 מכון צגלה
6408025 - 03 המכון למערכות מידע ניהוליות עש מרסל ואני אדמס
6408040 - 03 ביהס למדעי המחשב
6408044 - 03 ביהס למדעי המתמטיקה
6408046 - 03 החוג לסטטיסטיקה
6408051 - 03 אדריכל האוניברסיטה מזכירות
6408052 - 03 המכינה לעולים
6408059 - 03 אגף מיחשוב וטכנולוגיות מידע )בנין מרכז החישובים עש לואיס ק
6408065 - 03 מדור גבייה
6408067 - 03 היחידה לסיוע כלכלי
6408069 - 03 התכנית לחילופי סטודנטים
6408076 - 03 ועד העובדים סגל מנהלי
6408081 - 03 מדור מיון
6408097 - 03 לשכת דקאן הסטודנטים
6408102 - 03 המכון לחקר העיתונות והתקשורת היהודית
6408111 - 03 מרכזיה מדור תלמידים
6408113 - 03 רמות" רשות אוניברסיטאית "למחקר שימושי ופיתוח תעשיתי בע
6408114 - 03 רמות" רשות אוניברסיטאית "למחקר שימושי ופיתוח תעשיתי בע
6408118 - 03 ביהס לתלמידי חול עש פרנק לואי
6408123 - 03 המחלקה להנדסה ביו רפואית
6408140 - 03 אירגון ומידע
6408141 - 03 החברה הישראלית להיסטוריה צבאית
6408145 - 03 מדור השאלה
6408155 - 03 היחידה לספורט וחינוך גופני ספורט חובה
6408158 - 03 המחלקה למכניקה חומרים ומערכות
6408161 - 03 מדור תלמידי מחקר
6408164 - 03 מזכירות הפקולטה
6408180 - 03 יחידת מערכות מידע
6408182 - 03 מזכירות הפקולטה
6408186 - 03 ארגון הסגל האקדמי הזוטר
6408194 - 03 מכון יוסף קסירר למחקר בחשבונאות
6408198 - 03 מועדון האוניברסיטה עש מרסל גורדון
6408210 - 03 מנהלת הספריה מזכירות
6408213 - 03 מנהל יחידת תחזוקה ותשתיות
6408215 - 03 עובד רווחה עובד סוציאלי
6408217 - 03 מדור קרנות ותרומות
6408226 - 03 סגן הנשיא לשכת
6408228 - 03 מחסן כללי
6408237 - 03 מזכירות סטודנטים מדעי המחשב
6408249 - 03 פרסומים פיתוח פרוייקטים
6408250 - 03 ועד העובדים סגל מנהלי
6408263 - 03 מחסן כימיקלים
6408264 - 03 המכון למחקר עסקים בישראל
6408265 - 03 מדור קטלוג
6408277 - 03 סטודנטים מזכירות
6408281 - 03 מועצת הסטודנטים
6408285 - 03 קצין בטיחות
6408299 - 03 הפקות החוג לתיאטרון
6408300 - 03 המכון לפיסיקה של מצב מוצק עש סאקלר
6408304 - 03 ארכיון הישראלי לתיאטרון
*640831 - 03
*640833 - 03
*640834 - 03
*640835 - 03
*640836 - 03
*640837 - 03
*640838 - 03
*640839 - 03
*640840 - 03
*640841 - 03
*640842 - 03
*640844 - 03
*640845 - 03
*640846 - 03
*640847 - 03
*640848 - 03
*640849 - 03
*640850 - 03
*640851 - 03
*640852 - 03
*640853 - 03
*640857 - 03
*640858 - 03
*640860 - 03
*640861 - 03
*640862 - 03
*640863 - 03
*640864 - 03
*640865 - 03
*640866 - 03
*640867 - 03
*640869 - 03
*640870 - 03
*640871 - 03
*640872 - 03
*640873 - 03
*640874 - 03
*640875 - 03
*640876 - 03
*640877 - 03
*640878 - 03
*640879 - 03
*640883 - 03
*640884 - 03
*640885 - 03
*640886 - 03
*640887 - 03
*640888 - 03
*640889 - 03
*640890 - 03
*640891 - 03
*640892 - 03
*640893 - 03
*640894 - 03
*640895 - 03
*640896 - 03
*640898 - 03