441il.com


מספר טלפון


6409002 - 03 ממונה על נכסים והתקשרויות משקיות כלכליות
6409004 - 03 תכנית רב תחומית באמנויות
6409006 - 03 מזכירות סטודנטים
6409012 - 03 המחלקה לזואולוגיה
6409015 - 03 מרפאות הסטודנטים
6409016 - 03 המחלקה לחקר התא ואימונולוגיה
6409019 - 03 החוג לפיזיותרפיה
6409027 - 03 מזכירות ועדת מינויים למקצועות הקליניים
6409034 - 03 החוג לתורשת האדם גנטיקה) ולרפואה מולקולרית)
6409040 - 03 החוג לאפידמיולוגיה ולרפואה מונעת
6409043 - 03 'פקס'
6409049 - 03 המרכז לניהול מערכות בריאות עש קובנס
6409055 - 03 עוזר למשנה המנהלי לענייני כא ומורים
6409056 - 03 הגן הזואולוגי
6409069 - 03 החוג למיקרוביולוגיה הומנית
6409070 - 03 הסטודנטים מרפאות
6409071 - 03 התכנית לתלמידי מדינת ניו יורק אמריקה
6409072 - 03 תכנית הלימודים הכללים והבין תחומיים
6409080 - 03 המחלקה למיקרוביולוגיה מולקולרית ולביוטכנולוגיה
6409083 - 03 תכנית מימון חשבונאות
6409085 - 03 לדרמטולוגיה חוג
6409088 - 03 התכנית לתלמידי מדינת ניו יורק אמריקה
6409095 - 03 החוג לדרמטולוגיה
6409095 - 03 החוג לדימות
6409095 - 03 החוג לנוירולוגיה
6409097 - 03 מזכירות סטודנטים לרפואה
6409099 - 03 החוג לאנטומיה ואנתרופולוגיה
6409100 - 03 מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה
6409103 - 03 הדקאן 'פקס' לשכת
6409104 - 03 החוג לריפוי בעיסוק
6409110 - 03 המכון לחקר הסרטן עש קודש
6409110 - 03 המרכז לחקר הביולוגיה של הסרטן
6409111 - 03 מרכזיה מרכזיה מדור תלמידים
6409112 - 03 לשכת ראש ביהס
6409115 - 03 מעבדה להיברידומות
6409123 - 03 למחקרים הנדסיים ופיסיקליים של הלב מכון אלה קודש
6409127 - 03 היחידה להוראת השדה
6409128 - 03 מזכירות היחידה ללימודי המשך והשתלמויות
6409141 - 03 החוג לפתולוגיה
6409151 - 03 הבוטני של אוניברסיטת תל אביב הגן
6409151 - 03 הבוטנים של אוניברסיטת תל אביב הגנים
6409158 - 03 החוג לביוכימיה קלינית
6409168 - 03 החוג למיקרוביולוגיה הומנית
6409177 - 03 מזכירות סטודנטים תואר שני
6409183 - 03 ספרית ביהס לעבודה סוציאלית
6409186 - 03 מרפאת שיניים מתמחים שיקום פרותטי
6409187 - 03 מחסן דנטלי
6409192 - 03 מזכירות קבלה
6409195 - 03 מדור השאלה
6409196 - 03 מדור רכש ספרים וכתבי עת
6409197 - 03 יחידת תיאום מערכות ממוחשבות
*640921 - 03
*640922 - 03
*640924 - 03
*640925 - 03
*640926 - 03
*640927 - 03
*640928 - 03
*640929 - 03
*640930 - 03
*640931 - 03
*640932 - 03
*640933 - 03
*640935 - 03
*640936 - 03
*640937 - 03
*640938 - 03
*640940 - 03
*640941 - 03
*640942 - 03
*640943 - 03
*640945 - 03
*640946 - 03
*640948 - 03
*640949 - 03
*640950 - 03
*640951 - 03
*640952 - 03
*640953 - 03
*640954 - 03
*640955 - 03
*640956 - 03
*640957 - 03
*640958 - 03
*640960 - 03
*640961 - 03
*640962 - 03
*640965 - 03
*640966 - 03
*640967 - 03
*640968 - 03
*640969 - 03
*640970 - 03
*640971 - 03
*640972 - 03
*640973 - 03
*640974 - 03
*640975 - 03
*640976 - 03
*640977 - 03
*640978 - 03
*640979 - 03
*640980 - 03
*640981 - 03
*640983 - 03
*640985 - 03
*640986 - 03
*640987 - 03
*640988 - 03
*640989 - 03
*640990 - 03
*640991 - 03
*640995 - 03
*640997 - 03
*640998 - 03