441il.com


מספר טלפון


6460160 - 03 המרכז (לטכנולוגיה חינוכית (מט"ח
6460160 - 03 מטח (המרכז לטכנולוגיה חינוכית (מטח
6460197 - 03 מנהל משאבי האנוש
6460201 - 03 לשכת הנשיא
6460202 - 03 לשכת סגן הנשיא
6460203 - 03 לשכת מנכל
6460208 - 03 אגודת הידידים
6460211 - 03 בית ספר לטכנולוגיה
6460213 - 03 דיקן הסטודנטים
6460215 - 03 יחידת המחשב
6460222 - 03 מנהל הלוגיסטיקה והנכסים
6460226 - 03 היחידה לתאום הפיתוח האקדמי
6460231 - 03 דיקנט הלימודים
6460236 - 03 בית ההוצאה לאור
6460247 - 03 מינהל שירותי הוראה
6460249 - 03 למדא חנות ספרים
6460251 - 03 אחזקה תשתיות והקמה
6460257 - 03 המחלקה ליחסי ציבור
6460275 - 03 תכנון ארגון ושיטות
6460280 - 03 המחלקה למדעי המחשב
6460281 - 03 מרכז ההישגים הלימודיים
6460306 - 03 לקולנוע ולמולטימדיה של האוניברסיטה הפתוחה חשיפה בית הספר
6460310 - 03 שידורי האוניברסיטה הפתוחה
6460335 - 03 רשות המחקר
6460351 - 03 הספרייה ייעוץ אקדמי והדרכה בלמידה
6460353 - 03 מבקר האוניברסיטה
6460373 - 03 היחידה להשתלמות עובדי הוראה
6460381 - 03 תמיד תקשוה מורים ידע ודידקטיקה
6460422 - 03 המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה
6460425 - 03 המחלקה להיסטוריה ולמדעי היהדות
6460427 - 03 המחלקה לספרות ללשון ולאמנויות
6460428 - 03 המחלקה לכלכלה ולניהול
6460438 - 03 המחלקה למדעי הטבע והחיים
6460460 - 03 מרכזיה האוניברסיטה הפתוחה
6460460 - 03 רשימת מרכזי לימוד בכל הארץ
6460532 - 03 מרכז שירות לאוניברסיטה
6460577 - 03 המחלקה לסוציולוגיה למדע המדינה ולתקשורת
6460589 - 03 היחידה לאנגלית
6460632 - 03 מידענות פיתוח לומדות ןמולטימדיה
6460657 - 03 המחלקה להערכה ולהדרכה
6460670 - 03 מרכז ההרשמה
6460790 - 03 המרכז לשילוב טכנולוגיות בהוראה מרחוק שהם
6460796 - 03 אופק המרכז לשילוב טכנולוגיות בהוראה מרחוק שהם