441il.com


מספר טלפון


6462020 - 03 התפוצות בית
6462020 - 03 בית התפוצות מוזיאון
6462129 - 03 מידף שרותי קייטרינג ואירוח בע"מ
6462333 - 03 פי גלילות מסופי נפט וצנורות בע"מ הנהלת החברה
6462333 - 03 אגף מינהל ומבצעים
6462350 - 03 (פקס) פי גלילות מסופי נפט וצנורות בע"מ הנהלת החברה
6462361 - 03 לשכת המנכל
6462368 - 03 אגף כספים
6462370 - 03 אגף ביטחון
6462377 - 03 אגף הנדסה
6462381 - 03 מסוף גלילות
6462626 - 03 איינשטין פקס) איילון) איילון (פקס) (פקס) אור יהודה
6462828 - 03 רמת אביב ג
6462922 - 03 לאנרגיה אטומית ועדה