441il.com


מספר טלפון


6466208 - 03 יועצת משפטית
6466220 - 03 טלטקסט יחידה כלכלית
6466220 - 03 "טלטקסט (הטלוויזיה החינוכית)
6466230 - 03 מנהל שירותי הנדסה
6466250 - 03 מנהל הפקה
6466252 - 03 יחידה כלכלית
6466266 - 03 ועדת מכרזים
6466290 - 03 חשבת המשרד
6466298 - 03 מחקר מוסדות חינוך
6466334 - 03 שירותי אולפן
6466353 - 03 בינוי ואחזקה
6466395 - 03 אפסנאות משאבי אנוש כא
6466438 - 03 "טלטקסט (הטלוויזיה החינוכית)
6466444 - 03 טל ידע הטלויזיה החינוכית הישראלית
6466448 - 03 דוברת הטלוויזיה
6466648 - 03 מנהלת תוכניות
6466650 - 03 שיווק טלטקסט יחידה כלכלית
6466652 - 03 לשכת המנכל
6466655 - 03 ערב חדש
6466656 - 03 מוסדות חינוך
6466658 - 03 משאבי אנוש כא
6466661 - 03 רצף תוכניות
6466666 - 03 הטלוויזיה החינוכית הישראלית מודיעין
6466842 - 03 סרטים מחול