מספר טלפון


6848000 - 03 סומך חייקין רוח
6848444 - 03 (פקס) סומך חייקין רוח