מספר טלפון


9114000 - 03 מקסביל בע"מ
9114200 - 03 (פקס) בני ברק
9114444 - 03 נגה גלידות מוטה נסטלה הנהלה
9114444 - 03 נסטלה מוטה נגה גלידות מוטה נסטלה הנהלה
9114759 - 03 פקס) גביה) גביה מלא שכירים
9114777 - 03 סניף פתח תקוה
9114777 - 03 כספים ובקרה
9114828 - 03 פקס) מזכירות) אבטלה פקס) גביה) גביה מלא שכירים
9114987 - 03 שיקום סיעוד נפגעי עבודה ואיבה
9114988 - 03 סיעוד נפגעי עבודה ואיבה
9114989 - 03 נפגעי עבודה ואיבה
*911499 - 03