441il.com


מספר טלפון


9723000 - 03 שוהם מועצה מקומית
9723010 - 03 לשכת ראש המועצה
9723012 - 03 פניות הצבור
9723013 - 03 סגן ראש המועצה ישראל בוכריץ
9723020 - 03 מנכל המועצה
9723024 - 03 מחלקת משאבי אנוש
9723030 - 03 אגף כספים
9723033 - 03 מחלקת אגף כספים
9723048 - 03 ספריה ספורט החברה העירונית לתרבות נוער וספורט
9723050 - 03 מחלקת בינוי תשתיות
9723051 - 03 אגף איכות הסביבה
9723054 - 03 מחלקת תחזוקה
9723054 - 03 מחלקת בטחון
9723060 - 03 ועדה לתכנון ובניה
9723060 - 03 אגף הנדסה
9723064 - 03 סגן ראש המועצה יוסי לוי
9723070 - 03 אגף חינוך וקהילה
9723088 - 03 מחלקת הנהלת חשבונות
9723222 - 03 "דפנה חב' לשרותים ומסחר בע"מ
9723303 - 03 מסופי גבול יבשתיים מערכת מידע קולי
*972333 - 03
9723344 - 03 מטוסים לדוברי אנגלית לנחיתת
9723355 - 03 לנחיתת מטוסים לדוברי ערבית
9723366 - 03 לנחיתת מטוסים לדוברי רוסית
9723377 - 03 טיסה מענה קולי לדוברי עברית טרום
9723377 - 03 טיסה טרום
9723377 - 03 ליתר חברות התעופה בעברית שירות
9723377 - 03 טיסה מענה קולי בעברית בראשל"צ טרום
9723388 - 03 טיסה מענה קולי לדוברי אנגלית טרום
9723388 - 03 באנגלית
9723388 - 03 טיסה לדוברי אנגלית בראשל"צ טרום
9723388 - 03 טיסה מענה קולי 'לדוברי אנגלית' טרום
9723399 - 03 על חנית רכב 'בעיברית' מידע
9723500 - 03 פריץ קומפניס ישראל בע"מ
9723501 - 03 פריץ קומפניס ישראל בע"מ
9723503 - 03 פריץ קומפניס ישראל בע"מ
9723505 - 03 (פקס) פריץ קומפניס ישראל בע"מ
9723508 - 03 פריץ קומפניס ישראל בע"מ
9723600 - 03 מתקן נתב"ג נ ת בן גוריון שרותי תעופה בע"מ
9723637 - 03 החברה הנהלת
9723656 - 03 דלק הזמנת