441il.com


מספר טלפון


6239000 - 04 ארן מחקר ופתוח בע"מ
6239300 - 04 אגף שיווק קרטון גלי
6239320 - 04 פקס) אגף) שיווק קרטון גלי
6239333 - 04 כרמל מערכות מיכלים בע"מ מרכזיה
6239333 - 04 מיכלי כרמל=כרמל מערכות מיכלים בע"מ מרכזיה חלמיש
6239370 - 04 פקס) הנהלת) הקבוצה
6239380 - 04 מפעל פקס) אגף) שיווק קרטון גלי
6239390 - 04 פקס) מפעל) מפעל פקס) אגף) שיווק קרטון גלי
6239500 - 04 שלד פלד בע"מ
6239511 - 04 (פקס) שלד פלד בע"מ
6239600 - 04 פזגל שינוע לתעשיה בע"מ פארק תעשיה קיסריה
6239611 - 04 (פקס) פזגל שינוע לתעשיה בע"מ פארק תעשיה קיסריה
6239800 - 04 פרדס חנה כרכור מרפאת שיניים
6239888 - 04 פרדס חנה כרכור
6239963 - 04 טנדלר שולמית