441il.com


מספר טלפון


6240000 - 04 מרכז רפואי חדרה המשרדים
6240000 - 04 חדרה מרכז רפואי
6240019 - 04 חדרה מעבדה מזכירה
6240028 - 04 חדרה פיזיוטרפיה
6240040 - 04 מוקד ארצי לקביעת תורים וקבלת מידע
6240084 - 04 חדרה מרפאת שיניים
6240099 - 04 חדרה מרפאת שיניים
6240103 - 04 חדרה מכון רנטגן
6240200 - 04 סניפים טלרפון הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
6240454 - 04 מחלקת קניות
6240500 - 04 לשכת המנכל
6240505 - 04 אגף כח אדם
6240520 - 04 אגף היצוא
6240530 - 04 קוברב מריה
6240535 - 04 אגף שיווק מקומי
6240539 - 04 לורט אוחנה
6240550 - 04 אגף כספים
6240554 - 04 הנהלת חשבונות ספקים
6240570 - 04 אגף הנדסה ופיתוח
6240577 - 04 אגף טכנולוגי
6240590 - 04 אגף אספקה
6240624 - 04 "אליאנס מפעלי צמיגים וגומי בע"מ