441il.com


מספר טלפון


6268222 - 04 אור עקיבא מרכז מסחרי
6268225 - 04 אור עקיבא מרכז מסחרי חדש
6268300 - 04 תשלובת קיסריה ורדינון בע"מ
6268301 - 04 הנהלה 'יח מחשב
6268306 - 04 שיווק (פקס) (פקס) תשלובת קיסריה ורדינון בע"מ
6268314 - 04 הנהלת חשבונות
6268316 - 04 יבוא הנהלת חשבונות
6268323 - 04 'יח מחשב
6268333 - 04 (פקס) (פקס) תשלובת קיסריה ורדינון בע"מ
6268800 - 04 החברה לפיתוח קיסריה בע"מ מזכירות ראשית העיר העתיקה
6268800 - 04 קיסריה חברה לפיתוח החברה לפיתוח קיסריה בע"מ מזכירות ראש
6268801 - 04 הנהלה החברה לפיתוח קיסריה בע"מ מזכירות ראשית העיר העתיקה
6268807 - 04 ייזום עסקים ושיווק סמנכ"ל
6268808 - 04 משפטית יועצת
6268813 - 04 שירותים ונכסים
6268822 - 04 הנדסה אגף
6268823 - 04 מידע מערכות
6268837 - 04 אנוש משאבי
6268839 - 04 ייזום ופיתוח
6268844 - 04 ומכירות מגורים שיווק
6268866 - 04 אגף הכספים