441il.com


מספר טלפון


6278000 - 04 קבט המרכז
6278002 - 04 פקס) מנהלת) שירותי סיעוד
6278012 - 04 שירותי חצר מנהל
6278023 - 04 הרנטגן מכון
6278024 - 04 מיון חדר
6278035 - 04 מנהל שירותים סוציאליים
6278041 - 04 מכון מחקר מזכירה
6278045 - 04 פקס) מכון) מחקר
6278075 - 04 כפר עבודה מזכירות
6278076 - 04 מהנדס מהנדס בנין
6278111 - 04 מרפאת עירון מזכירה
6278184 - 04 מהנדס מערכות
6278449 - 04 קצין העיר
6278451 - 04 קצין העיר
6278468 - 04 מכאל יחיץ
6278777 - 04 מיון וקבלה
6278805 - 04 מוקד אחזקה
6278811 - 04 מהנדס ראשי
6278813 - 04 המנהל האדמיניסטרטיבי
6278814 - 04 מדור שכר
6278815 - 04 המנהל האדמיניסטרטיבי ס
6278816 - 04 מנהלת כח אדם
6278819 - 04 מנהל המרכז הרפואי
6278821 - 04 גזברות מנהלת כח אדם
6278825 - 04 בית המרקחת
6278825 - 04 בית מרקחת
6278826 - 04 אפסנאי ראשי
6278827 - 04 מנהלת שירותי סיעוד
6278835 - 04 (פקס) המרכז לבריאות הנפש שער מנשה
6278858 - 04 סגן מנהל שירותי סיעוד
6278859 - 04 פקס) אפסנאות) אפסנאי ראשי
6278864 - 04 מהנדס בנין
6278868 - 04 רפואיות רשומות
6278870 - 04 פקס) מחלקת) אחזקה
6278877 - 04 מנהלת המשק
6278888 - 04 המרכז לבריאות הנפש שער מנשה
6278888 - 04 שער מנשה המרכז לבריאות הנפש שער מנשה
6278934 - 04 הפסיכולוגי השרות
6278953 - 04 השיניים מרפאת
6278980 - 04 פקס) מרפאת) מרפאת עירון מזכירה
6278990 - 04 כפר מעש מזכירות