441il.com


מספר טלפון


*642900 - 04
*642901 - 04
*642902 - 04
6429059 - 04 נחמנוביץ חובב
*642906 - 04
*642907 - 04
*642908 - 04
*642909 - 04
*642910 - 04
6429110 - 04 ארכיון כיתת מחשבים כיתת מוסיקה
6429116 - 04 חממה ריכוז פדגוגי
6429117 - 04 מרכז לימודי
6429118 - 04 ספריה מרכז לימודי
6429121 - 04 מחשבים כיתת מוסיקה
6429123 - 04 מינצר דליה
6429130 - 04 כיתת מחשבים כיתת מוסיקה
6429138 - 04 כהן נעמי
6429142 - 04 שדמי שחר
6429143 - 04 אילון שרה ודב
6429145 - 04 הנהלת חשבונות
6429146 - 04 הנהלת חשבונות
6429148 - 04 בית בריאות
*642915 - 04
*642916 - 04
*642917 - 04
6429180 - 04 יזהר דור
6429181 - 04 רון עינב וחגי
*642919 - 04
6429214 - 04 מזרע גריל
6429214 - 04 מזרע גריל
6429230 - 04 אירוח כפרי והשכרת חדרים
6429230 - 04 אירוח כפרי והשכרת חדרים
6429296 - 04 רכב עדה
6429600 - 04 אולפן כיתת לימוד
6429603 - 04 הראל נטלי
6429605 - 04 דגן חגי
6429606 - 04 סקל הדר ודורון
6429607 - 04 אלוני יונתן
6429608 - 04 שדמי אפרת
*642961 - 04
*642962 - 04
*642963 - 04
6429641 - 04 זהבי מעין
6429643 - 04 אגוזי דנית
6429645 - 04 בן ציון ורדית ותמיר
6429646 - 04 טל יותם
6429648 - 04 חנות מתנות
6429654 - 04 מעדניה מפגש מזרע חנות ומעדנייה
6429654 - 04 מפגש מזרע מעדניה
6429655 - 04 (פקס) מעדניה מפגש מזרע חנות ומעדנייה
6429657 - 04 משרד דואר
*642966 - 04
6429689 - 04 אייל שי
6429690 - 04 בן עזרא אברהם
6429701 - 04 מזכירות טכנית
6429707 - 04 מרכז משק
6429708 - 04 גזבר חדר אוכל
*642971 - 04
6429721 - 04 מחלקת ליטוש
6429722 - 04 מחלקת מחלקת ליטוש
6429723 - 04 מחסן מחלקת מחלקת ליטוש
6429724 - 04 ניהול יצור
6429733 - 04 משרד ראשי
6429733 - 04 מעדני מזרע משרד ראשי
6429735 - 04 הזמנות משרד ראשי
6429745 - 04 שומר לילה
6429747 - 04 יחידת מחשב
6429748 - 04 מטבח הלבשה קניין
*642975 - 04
*642976 - 04
*642977 - 04
*642978 - 04
*642979 - 04
*642980 - 04
*642981 - 04
*642982 - 04
*642983 - 04
*642984 - 04
*642985 - 04
*642986 - 04
*642987 - 04
*642988 - 04
*642989 - 04
*642990 - 04
*642991 - 04
*642992 - 04
*642993 - 04
*642994 - 04
*642995 - 04
*642996 - 04
*642997 - 04
*642998 - 04
*642999 - 04