441il.com


מספר טלפון


6520000 - 04 פקס) מ א) עמק יזרעאל 0009
6520001 - 04 לשכת ראש המועצה
6520005 - 04 סגן ראש המועצה
6520007 - 04 דובר עלון
6520009 - 04 מזכיר המועצה
6520015 - 04 בית ספר לנהיגה
6520017 - 04 גזבר מזכיר המועצה
6520020 - 04 חשב גזבר מזכיר המועצה
6520021 - 04 מינהלת המיחשוב
6520024 - 04 'מח גביה
6520025 - 04 גביה 'מח גביה
6520026 - 04 גביה גביה 'מח גביה
6520027 - 04 קופה מחלקת בטחון
6520032 - 04 הנהלת חשבונות
6520037 - 04 חשבות שכר
6520038 - 04 בנין ערים יזרעאלים
6520040 - 04 יזרעלים הועדה לבנין ערים
6520043 - 04 פקחי בניה
6520044 - 04 פקחי בניה
6520046 - 04 מחלקת הנדסה
6520047 - 04 מחלקת קליטה
6520054 - 04 מחלקת חינוך
6520055 - 04 מחלקת נוער
6520059 - 04 מחלקת נוער
6520066 - 04 מחלקת רווחה
6520067 - 04 מחלקת רווחה
6520077 - 04 מחלקת נוער
6520078 - 04 מחלקת נוער
6520079 - 04 מחלקת ספורט
6520080 - 04 מחלקת תרבות
6520084 - 04 קניין מינהלת המיחשוב
6520085 - 04 מחלקת בטחון
6520088 - 04 מחלקת נוי
6520091 - 04 מחלקת תחבורה
6520092 - 04 מחלקת תחבורה
6520093 - 04 מחלקת תחבורה
6520094 - 04 בית ספר לנהיגה
6520102 - 04 בית אומנויות
6520103 - 04 סב יום מרכז יום לזקן
6520109 - 04 סב יום מרכז יום לזקן
6520111 - 04 עמק יזרעאל מועצה אזורית מרכזיה
6520200 - 04 עפולה (פקס) טבריה סניפים טלרפון הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
6520222 - 04 פקס) עפולה) עפולה (פקס) טבריה סניפים טלרפון הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
6520301 - 04 המחלקה לחינוך
6520303 - 04 ראש העיר סגן
6520304 - 04 קבט מוסדות חינוך
6520313 - 04 סגן ראש העיר
6520314 - 04 עפולה עירית עפולה
6520319 - 04 פדגוגית מרכזיה
6520323 - 04 גזברות מהנדס מים
6520326 - 04 מדור עולי אתיופיה
6520328 - 04 עליה קליטת
*652033 - 04
*652034 - 04
*652035 - 04
*652037 - 04
*652038 - 04
*652039 - 04
*652040 - 04
*652041 - 04
*652050 - 04
*652061 - 04
*652062 - 04
*652065 - 04
*652066 - 04
*652067 - 04
*652080 - 04
*652099 - 04