441il.com


מספר טלפון


6533000 - 04 קבוץ ד"נ בית אלפא
6533004 - 04 אסל דליה
6533005 - 04 הכהן רמה ודניאל
6533006 - 04 צימנד שרה וגדעון
6533008 - 04 דרור אסתר ומרדכי
6533009 - 04 בן פנחס רפאל
6533012 - 04 עורי דני והלה
6533026 - 04 בית הארחה אלפא ארוח משרד
6533026 - 04 אלפא ארוח בית הארחה משרד
6533026 - 04 אלפא ארוח בית הארחה הזמנות
6533039 - 04 גולדנברג שפרה
6533043 - 04 רפת משרד
6533047 - 04 קב קור
6533048 - 04 משרד קב קור
6533052 - 04 מדגה משרד
6533053 - 04 לול משרד
6533054 - 04 מפעל לנגררים
6533057 - 04 לול בית אימון
6533060 - 04 מנהל מפעל לנגררים
6533061 - 04 ציפוי מתכות
6533065 - 04 משרד משרד (פקס) מנהל מפעל לנגררים
6533066 - 04 מנהל ציפוי מתכות
6533070 - 04 משרד (פקס) מנהל מפעל לנגררים
6533071 - 04 גידולי שדה
6533072 - 04 גידולי שדה
6533073 - 04 גדות אילת ויוסי
6533077 - 04 ברנמן רונן ויעל
6533084 - 04 הרבסט צופית ואמציה
6533093 - 04 אילת יפתח
6533096 - 04 רבינוב עדה
6533098 - 04 משרד משרד מנהל ציפוי מתכות
6533099 - 04 גלבוע מוסד חינוכי
6533099 - 04 גלבוע מוסד חינוכי
6533099 - 04 מוסד חינוכי גלבוע
6533201 - 04 מנהל אגף מוניציפאלי
6533202 - 04 'מח חינוך מנהל האגף סגן ראש המועצה
6533204 - 04 גביה ומכרזים מנהל האגף סגן ראש המועצה
6533205 - 04 כספים מנהל האגף וגזבר
6533207 - 04 'מח רווחה מזכירה
6533210 - 04 מחלקת פרוייקטים
6533211 - 04 אדריכלית מפקח ועדה מקומית
6533211 - 04 מינהלת הרחבת ישובים
6533212 - 04 מחלקת חינוך מזכירת המחלקה
6533224 - 04 מרכזנית
6533225 - 04 הקואופרטיב רכז
6533226 - 04 עבודה סידור
6533227 - 04 עבודה סידור
6533228 - 04 לאספקת חמצן מחסן
6533229 - 04 חשבונות ראשי מנהל
*653323 - 04
*653324 - 04
*653325 - 04
*653326 - 04
*653327 - 04
*653328 - 04
*653329 - 04
6533300 - 04 עבודה סידור
6533301 - 04 מרכזנית
6533302 - 04 ראשית מזכירה
6533303 - 04 חשבונות הנהלת
6533304 - 04 חשבונות הנהלת
6533305 - 04 משכורות
*653331 - 04
*653332 - 04
*653333 - 04
*653334 - 04
*653335 - 04
*653336 - 04
*653337 - 04
*653338 - 04
*653339 - 04
*653340 - 04
*653344 - 04
*653345 - 04
*653346 - 04
*653350 - 04
*653351 - 04
*653353 - 04
*653355 - 04
*653357 - 04
*653359 - 04
*653360 - 04
*653361 - 04
*653362 - 04
*653366 - 04
*653368 - 04
*653369 - 04
*653370 - 04
*653371 - 04
*653372 - 04
*653373 - 04
*653374 - 04
*653375 - 04
*653376 - 04
*653377 - 04
*653378 - 04
*653379 - 04
*653380 - 04
*653381 - 04
*653382 - 04
*653383 - 04
*653384 - 04
*653385 - 04
*653386 - 04
*653387 - 04
*653388 - 04
*653389 - 04
*653390 - 04
*653391 - 04
*653392 - 04
*653393 - 04
*653394 - 04
*653395 - 04
*653396 - 04
*653397 - 04
*653398 - 04
*653399 - 04