441il.com


מספר טלפון


6658007 - 04 פקס) חברת) השייט
6658008 - 04 חברת שייט כנרת בע"מ
6658009 - 04 שייט כנרת
6658011 - 04 הנהלת חשבונות
6658015 - 04 מרכז המשק
6658019 - 04 גזבר מרכז המשק
6658021 - 04 מזכירות עין גב קיבוץ שער
6658029 - 04 מנהל גזבר גזבר מרכז המשק
6658030 - 04 גזבר גזבר מרכז המשק
6658031 - 04 משווק מנהל גזבר גזבר מרכז המשק
6658035 - 04 מסעדת דגים
6658036 - 04 מסעדת דגים
6658037 - 04 פונדק חנות המזכרות
6658038 - 04 חנות המזכרות
6658045 - 04 בית הספר המשותף קדמת
6658045 - 04 קדמת כנרת בית חנוך משותף
6658811 - 04 עין גב קיבוץ שער
6658989 - 04 שור זאב ומירי