441il.com


מספר טלפון


8136060 - 04 מימון לרכב אלבר
8136080 - 04 ציי רכב'ר צ ' בע"מ אלבר
*813620 - 04
8136210 - 04 שירות וטרינרי
8136211 - 04 וביוב מים
8136213 - 04 הועדה המקומית לתכנון
8136217 - 04 הועדה המקומית לתכנון
8136218 - 04 גבייה רישוי עסקים
8136219 - 04 שכר גזבר המועצה
*813622 - 04
*813623 - 04
8136240 - 04 עמותת תיירות כרמלים
8136242 - 04 שירותים חברתיים
8136245 - 04 כרטיסים בלבד הזמנות
8136253 - 04 מנהלת המחלקה והעוסים
8136259 - 04 השירות הפסיכולוגי
8136264 - 04 חינוך מעון יום
8136267 - 04 מבקרת המועצה
8136269 - 04 קצין בטחון
*813627 - 04
8136281 - 04 כרם מהר"ל מ"מ בי"ס
8136282 - 04 ביס ניר עציון ממד
8136296 - 04 רישוי עסקים
8136301 - 04 מים וביוב
8136305 - 04 לשכת הרבנות
8136316 - 04 אגודת מי חול הכרמל
8136666 - 04 שרות לביטוח בע"מ המשמר
8136666 - 04 לבטוח בע"מ מנהלת אזור הצפון הראל חב'
8136666 - 04 חברה לביטוח בע"מ מחוז הצפון הראל שלוח
8136666 - 04 חברה לביטוח בע"מ מחוז הצפון שלוח