441il.com


מספר טלפון


8350200 - 04 הכרמל (פקס) הדר סניפים (פקס) הנהלת מחוז הגליל
8350222 - 04 (פקס) הכרמל (פקס) הדר סניפים (פקס) הנהלת מחוז הגליל
8350400 - 04 הנהלת המרחב
8350405 - 04 בקרה ותקשורת
8350406 - 04 הנהלת המרחב
8350444 - 04 מקורות חברת מים בע"מ מרחב צפון מרכזיה
8350456 - 04 'יח אספקת מים
8350463 - 04 תברואה משרד טכני
8350467 - 04 משרד טכני
8350473 - 04 הנדסה מחסן אפסנאות חדר בקרה
8350481 - 04 מלח תחבורה תברואה משרד טכני
8350487 - 04 אפסנאות חדר בקרה
8350490 - 04 מחסן אפסנאות חדר בקרה
8350491 - 04 שער בטחון מלח תחבורה תברואה משרד טכני
8350505 - 04 מזכירות המרחב
8350508 - 04 מחלקת גביה וצרכנים
8350511 - 04 הנהח ספקים
8350513 - 04 הנה"ח צרכנים
8350518 - 04 קופה מחלקת גביה וצרכנים
8350523 - 04 יחידת אספקת מים עמקים
8350533 - 04 תחבורה תברואה משרד טכני
8350538 - 04 בטחון מלח תחבורה תברואה משרד טכני
8350546 - 04 'יח בנוי ואחזקה
8350835 - 04 הולידי אין
8350835 - 04 הולידי אין חיפה בית מלון